Útorok 18. jún 2019
Kalendár
jún 2019
P U S Š P S N
« Máj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Školský poriadok

 Školský rok: 2013/2014

Vypracovala : Soňa Planková – riaditeľka MŠ

Obsah

I.   Úvod

II.   Charakteristika Materskej školy

III.   Práva a povinnosti detí, ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami materskej školy

1. Práva a povinnosti dieťaťa, Práva a povinnosti rodičov

2. Zápis a prijatie detí do materskej školy

3. Dochádzka detí do materskej školy

4. Úhrada príspevkov za dochádzku do materskej školy

IV.   Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

3. Preberanie detí

4. Organizácia v triedach materskej školy

5. Organizácia v šatni

6. Organizácia v umyvárni

7. Organizácia v jedálni

8. Pobyt detí vonku

9. Organizácia v spálni

10. Poistenie detí

11. Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

12. Organizácia záujmových krúžkov

V.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

1. Základné povinnosti zamestnancov

2. Doplnky BOZP

VI.   Podmienky nakladania s majetkom

VII.   Pracovné zadelenia

VIII.   Kritéria vnútroštátnej kontroly a hodnotenie

IX.   Prehlásenie – oboznámenie zo školským poriadkom MŠ

 

 I. ÚVOD

   Školský poriadok materskej školy na školský rok 2013/2014 je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy v súlade so zákonom 596/2009 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 144, 145 a 153 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, podľa Pracovného  poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v školách a školských zariadeniach a všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa Prevádzkového poriadku MŠ, podľa predpisov a koncepčných materiálov uverejnených v POP MŠ SR na príslušný školský rok s prihliadnutím na špecifické podmienky MŠ a vnútornými predpismi Mesta Trnava, Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3 s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy na Hodžovej ulici č. 40, v Trnave.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých pedagogických a prevádzkových zamestnancov materskej školy, deti a rodičov.

.

II.   CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

   Materská škola Hodžova 40 Trnava je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava. Dňom účinnosti školského zákona  č. 245/2008  Z.z. o  výchove  a vzdelávaní  je  Materská škola Hodžova 40 Trnava súčasťou školskej sústavy.

   Materská škola sa člení na triedy. Je 5-triedna, piata trieda je vytvorená v náhradných priestoroch spálne. Poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou do sedem rokov. Poskytuje možnosť aj poldenného pobytu.

   Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Súčasťou budovy je aj školský byt. Prízemie materskej školy tvorí vstupná hala, schodisko, tri triedy s príslušnými priestormi, miestnosť s príslušenstvom pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov, sklad učebných pomôcok, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, riaditeľňa a kancelária vedúcej školskej jedálne.

   Areál školského dvora je zatrávnený, vysadených je niekoľko ovocných stromov, okolie kovového plota je vysadené tujami.  Sú tu dve pieskoviská, hojdačky a detský drevený hrad so šmykľavkou pre deti. Na školskom dvore je jedno zastavené pieskovisko, v ktorom je dovezená nová zemina a tento školský rok bude ako prvýkrát slúžiť deťom ako zeleninová záhrada.

 Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod

Riaditeľka materskej školy:  Soňa Planková

Konzultačné hodiny:               párny týždeň:    streda od 11,00 hod. do 12,00 hod.

                                                    nepárny týždeň: streda od 15,30 hod. do 16,30 hod.     

Konzultácie s riaditeľkou materskej školy môžu byť uskutočňované i v inej dobe po predchádzajúcom osobnom alebo telefonickom dohovore so zákonným zástupcom.

Zástupkyňa materskej školy:     Eva Bartovičová

Vedúca školskej jedálne:            Mária Jánoschková

Konzultačné hodiny:                  pondelok a streda od 7:00 do 15:00 hod.

Konzultácie s vedúcou ŠJ materskej školy môžu byť uskutočňované i v inej dobe po predchádzajúcom osobnom alebo telefonickom dohovore  so zákonným zástupcom.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná a odsúhlasená rodičmi dňa: 09.09.2013

   V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov na jeden mesiac, prípadne na dva mesiace z racionalizačných dôvodov. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci si čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.

 

III.   PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ, ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI  A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI  MATERSKEJ ŠKOLY

1. Práva a povinnosti dieťaťa, Práva a povinnosti rodičov

Dieťa má právo:

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v ustanovenom rozsahu,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v ustanovenom rozsahu,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok.

   Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Povinnosti dieťata:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 • dodržiavať školský poriadok školy a  ďalšie vnútorné predpisy školy
 • chrániť pre poškodením majetok školy  a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon neustanovuje inak
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov školy
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi

Práva a povinnosti zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole  poskytovali deťom  informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • vybrať si pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti: právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy  prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • odovzdať dieťa pedagogickému zamestnancovi pri dverách príslušnej triedy (nesmie ho posielať samostatne do MŠ za dvere hlavného vchodu, alebo ho ponechať v šatni bez osobného odovzdania pedagogickému zamestnancovi),
 • prevziať si dieťa do uvedeného času prevádzky v MŠ,
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do MŠ pravidelne, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
 • pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.399 vydaného Mestom Trnava  a schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava ktorým sa určujú výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
 • písomne informovať riaditeľku MŠ do 28.02.2013 za účelom rezervovania miesta v MŠ  na budúci školský rok v prípade OPŠD,
 • predložiť rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
 • predložiť písomnú žiadosť o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov, a to najmenej 1 týždeň pred prerušením dochádzky dieťaťa do školy,
 • oznámiť do 14 pracovných dní dôvod neprítomnosti dieťaťa,
 • ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá viac ako tri  po sebe nasledujúce dni, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu choroby trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúce dni, predkladá potvrdenie od lekára,
 • predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  prostredia,
 • oznámiť výskyt infekčnej choroby,
 • pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné k riadnej evidencii dieťaťa – rodné číslo, zdrav. poisťovňu, zamestnanie rodičov, telefonický kontakt a pod. Zároveň je povinný nahlásiť v MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami.

   Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. Zákonným zástupcom, ktorí predkladajú sťažnosti na školu alebo učiteľa, by sa mal v prvom rade umožniť pohovor s riaditeľom školy alebo príslušným učiteľom. Každá sťažnosť, následne adresovaná vyšším orgánom by mala byť podaná v písomnej forme a príslušnému učiteľovi by sa mala zaslať kópia. Vyšetrovanie sťažnosti by sa malo viesť tak, aby učitelia mali možnosť obhajovať sa a aby sa na rokovaní nezúčastňovala verejnosť (citované z medzinárodného dokumentu UNESCO „Odporúčania o postavení učiteľov” tzv. „CHARTA UČITEĽOV”, Paríž, 5. 10. 1966, k dodržiavaniu ktorej sa prihlásila aj Slovenská republika).                                                                

 2. Zápis a prijatie detí do materskej školy

   Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Deti sa do MŠ prijímajú spravidla pre nasledujúci školský rok, prípadne priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom – Mestom Trnava, na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 1. marca do 15. marca.

   Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka materskej školy miesto a čas podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a podmienky prijatia: prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti, ktoré majú v MŠ súrodenca, deti, ktorých sú obaja rodičia zamestnaní, deti bývajúce v spádovej oblasti MŠ, deti, ktorých súrodenci navštevovali MŠ.

   Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok. O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

   Zákonní zástupcovia sú povinní informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa. Ak riaditeľka materskej školy po nástupe dieťaťa  do materskej školy zistí, že boli zamlčané skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa. V prípade pretrvávania zdravotných alebo závažných problémoch riaditeľka pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ ( §144ods.7 písm.d) školského zákona).

   V zmysle vyhlášky 308/2009 ods. 3 pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom navrhnúť individuálny adaptačný program. V prípade, že má dieťa aj po absolvovaní individuálneho adaptačného programu zníženú adaptačnú schopnosť a jeho pobyt ohrozuje jeho vlastné psychické, duševné a fyzické zdravie, alebo zdravie a bezpečnosť iných detí, riaditeľka materskej školy rozhodne o prerušení dochádzky do materskej školy na dohodnutý čas,  alebo o ukončení tejto dochádzky.

   Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s písomnou žiadosťou doklady o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

   Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia zápisu, iným spôsobom iba po ústnom dohovore s riaditeľom materskej školy  pri prijímaní žiadosti. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 7. dní odo dňa podania písomnej žiadosti.

   Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s p. riaditeľkou a p. učiteľkami MŠ.

Adaptácia dieťaťa prebieha v dvoch fázach:

 • v mesiaci máj – dieťa sa v spoločnosti rodičov zúčastnia popoludňajších aktivít, samozrejme za predpokladu dodržania nami stanovených podmienok, t.j. rodič zodpovedá za svoje dieťa a jeho bezpečnosť, predloží potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia   a nenaruší sa tým výchovno-vzdelávacia činnosť. Zároveň deti a rodičov p. učiteľky oboznámia s prostredím MŠ a potrebnými informáciami o vstupe dieťaťa do MŠ.
 • v mesiaci september – súčasťou adaptačného programu sa stanú prvé septembrové dni, kedy umožníme rodičom stráviť so svojimi deťmi nevyhnutný čas, kým ich dieťa nadobudne náznak istoty, bezpečia, spokojnosti a rodič taktiež. Adaptácia prebieha podľa prispôsobivosti dieťaťa na nové prostredie postupne na jednu, dve a najviac štyri hodiny až po celodenný pobyt dieťaťa v MŠ. Môže trvať jeden až dva týždne, prípadne až jeden mesiac. V čase adaptácie môže byť v triede prítomný aj rodič dieťaťa, p. učiteľky úzko spolupracujú s rodičmi.

   Deti do jednotlivých tried   zaraďuje na začiatku roka  riaditeľka, spravidla podľa veku tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roku môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v tomto prípade (preradenie počas školského roku) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevystavuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je :

 •  20 v triede 3- až 4- ročné deti
 •  21 v triede 4- až 5- ročné deti
 •  22 v triede 5- až 6- ročné deti
 •  21 v triede 3- až 6- ročné deti

 Odklad povinnej školskej dochádzky:

  Pri požadovaní rezervovania  miesta v MŠ pre dieťa z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný požiadať o rezervovanie miesta v MŠ pre nasledujúci školský rok písomne najneskôr do 28.februára 2014. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla, po odporučení z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie, Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, detského pediatra alebo logopéda. Pokiaľ rodič do tohto  termínu rozhodnutie od riaditeľa Základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa. Rodič dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, najneskôr do 30. apríla  predloží riaditeľke tieto tlačivá: Návrh rozhodnutia Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na odloženie školskej dochádzky, Rozhodnutie riaditeľa Základnej školy /kde bolo dieťa na zápise do 1. ročníka/ o odklade školskej dochádzky dieťaťa do ZŠ.

  Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom Ministerstvom školstva).

3. Dochádzka detí do materskej školy

   Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla v čase od 6:30 – 8.00 hodiny a prevezme si ho spravidla v čase od 15:00 – 16:30 hodiny. Z dôvodu bezpečnosti sa budova MŠ uzamyká o 8:00 hod. a odomyká o 14:30 hod. V inom čase je potrebné zazvoniť na zvonček pri dverách. Spôsob dochádzky a stravovania  dieťaťa dohodne rodič s riaditeľkou, alebo učiteľkou v príslušnej triede materskej školy.

   V prípade dochádzky dieťaťa do MŠ v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. Ak dieťa príde neskôr, desiata sa mu môže podať iba do 9:00 hodiny.

   Dieťa nemôže prichádzať do triedy samotné, učiteľka ho preberá priamo od zákonného zástupcu, ktorý v prípade potreby odovzdáva pedagogickému zamestnancovi informácie o dieťati. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť v zmysle § 24 ods.9 písm.b zákona 355/2007, ak zistí, na základe konkrétnych príznakov u dieťaťa, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Znovu prijatie dieťaťa   do MŠ  je možné len na základe vyšetrenia a potvrdenia od  všeobecného lekára pre deti a dorast.

   Ochrana zdravia detí predškolského veku je právne zakomponovaná v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného zákona je učiteľka materskej školy povinná zistiť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy – ranný filter.

   Prevzatie detí môže učiteľka a riaditeľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ, dieťa prejavuje známky ochorenia. Dieťa musí byť vyšetrené lekárom a na základe potvrdenia od lekára, že je spôsobilé navštevovať MŠ môže byť prijaté do kolektívu detí v MŠ. V materskej škole sa deťom nemôžu podávať  žiadne lieky. Týmto opatrením chceme predchádzať zvyšovaniu chorobnosti detí v MŠ.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

 •  zvýšená teplota
 •  silný kašeľ
 •  užívanie antibiotík
 •  vírusové ochorenia
 •  infekčné a prenosné choroby
 •  hnisavý výtok z očí alebo nosa, 
 •  črevné ťažkosti– hnačky, zvracanie
 •  voš vlasová

V materskej škole je zákaz podávania liekov!!!

   Zákonný zástupca je povinný oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

   Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor nim poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu. V prípade úrazu, ktorý sa stane dieťaťu v domácom prostredí, zákonný zástupca napíše vyhlásenie o tom, že si je vedomý možných následkov vyplývajúcich z  úrazu  dieťaťa počas jeho prítomnosti v MŠ. Prehlásenie sa bude nachádzať v triede, do ktorej dieťa dochádza.

   Neprítomnosť dieťaťa oznámi rodič vopred  ústne – príslušnej p. učiteľke v triede a odhlásenie zo stravy rodič oznámi telefonicky alebo osobne p. vedúcej ŠJ alebo hlavnej kuchárke v kuchyni MŠ, prípadne zápisom do určeného zošita na odhlasovanie detí zo stravy, ktorý je zavesený na nástenke vo vestibule materskej školy a to najneskôr v deň odhlásenia do 7,30 hod. Ak sa tak nestane, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku , ktorú dieťa obvykle odoberá. (rodič si môže prísť vyzdvihnúť nevybratý obed dieťaťa do 11:30 hodiny, po tomto čase sa obed vydá deťom na dupľu).

   Najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia alebo  lekárske potvrdenie. Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predloží rodič vždy, ak je dieťa neprítomné dlhšie ako 7 dní.

   Ak rodič do l4 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.              

   V prípade, ak je matka dieťaťa na ďalšej materskej dovolenke so súrodencom dieťaťa, alebo nie je zamestnaná, dieťa navštevuje materskú školu iba v dopoludňajších hodinách po dohode s riaditeľkou MŠ. V prípade voľnej kapacity na spanie detí je možný aj celodenný pobyt dieťaťa v MŠ, rodič je však povinný si dieťa vyzdvihnúť hneď po olovrante, najneskôr však do 15,30 hodiny, nakoľko sa deti schádzajú v jedálni s jednou učiteľkou, ktorá má službu do 16,30 hodiny. Dôvodom pre takúto úpravu je aj nedostatočná kapacita miest na spanie detí, najmä v druhej a tretej triede, kde sa v triedach rozkladajú postieľky.

   Dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (integrované dieťa) môže navštevovať materskú školu najviac 4 hodiny na odporučenie pediatra a popri tom môže rodič poberať rodičovský príspevok.

4. Úhrada príspevkov za dochádzku do materskej školy

   Vzdelávanie detí v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výška príspevku a spôsob jeho úhrady je stanovená Ministerstvom všeobecne záväzným právnym predpisom (zákon č. 245/2008 Z.z.).

   Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobného predpisu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ Mesto Trnava o Všeobecne záväznom nariadení č. 399 príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku nad 3 roky vo výške 15 Eur za mesiac na jedno dieťa a vo veku do 3 rokov 50 Eur za mesiac na jedno dieťa. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom. Poštovú poukážku na úhradu dostane rodič od p. učiteľky v triede vždy koncom mesiaca na 2 mesiace vopred.

   V prípade, že rodič neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a poplatok za stravu v stanovenom termíne, môže riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy do doby, kedy rodič dlžnú sumu škole alebo školskému stravovaciemu zariadeniu zaplatí.

   Od príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole môže byť rodič oslobodený, ak spĺňa podmienky v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 28 ods. 7 a Metodického usmernenia č. 2/2008 – odpustenie príspevku materskej škole zo dňa 08.09.2008.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, čiže dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov do 31. 8. 2013

b)   ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky  v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

c)   ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutie súdu

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b)   ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného VZN.

   Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Príspevok na stravovanie dieťaťa na 1 deň je stanovený Mestom Trnava VZN č. 399/2012 takto:

desiata   :   0,30 Eur

obed       :   0,72 Eur

olovrant   :   0,25 Eur

––––––––––––––––––––––––––– 

Spolu     :   1,27 Eur za deň

   Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov vzniknutých v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podľa VZN. Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni sa určuje v nasledovnej výške:

– za dieťa v materskej škole (od 2 do 6 rokov) je 0,20 eura.

   Príspevok za stravovanie rodičia uhradia vždy do 20. dňa v mesiaci, uhrádza sa vopred za kalendárny mesiac.

   Na zasadnutí rodičovského združenia bol dohodnutý  finančný príspevok  zákonných zástupcov  vo výške 30 € za prvý a 30 € za druhý polrok na jedno dieťa. Tieto príspevky budú využívané na pokrytie výdavkov spojených s usporadúvaním akcií pre deti a rodičov, t. j. divadelné predstavenia, Mikulášske vystúpenie, Vianočné vystúpenie, tvorivé dielne, Karneval, MDD, na zakúpenie hračiek, učebných a didaktických pomôcok, výlety a exkurzie pre  deti, knižné publikácie na rozlúčku s deťmi z triedy 5-6 ročných detí, na nevyhnutné potreby na výzdobu MŠ, na výtvarný materiál, na nevyhnutné potreby na prevádzku MŠ, odbornú a detskú literatúru. Tento príspevok zákonný zástupca  vyplatí triednym učiteľkám  proti podpisu na príslušných triedach v prvom polroku do 30.10.2013 a v druhom polroku do 30.1.2014. Vyberanie finančných príspevkov triednymi učiteľkami je so súhlasom  a  na základe splnomocnenia pokladníčky RZ. Evidenciu čerpania financií vedie riaditeľka materskej školy, ktorá ju polročne predkladá ku kontrole pokladníčke RZ pri materskej škole.

 IV.  PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY  

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

Prízemie:

 1. trieda veková skupina – 3 až 4 roky     –  Bartovičová, Bučková
 2. trieda veková skupina – 3 až 5 rokov   –  Líšková, Moncmanová
 3. trieda veková skupina – 4 až 5 rokov   –  Nováková, Pitková

Poschodie:

 1. trieda veková skupina – 5 až 6 rokov   –  Mgr. Chudá, Lamošová
 2. trieda veková skupina – 4 až 6 rokov   –  Planková, Gergelyová

   Každá trieda materskej školy má dve učiteľky, z toho jednu triednu učiteľku, ktoré spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa a poskytujú predprimárne vzdelávanie deťom danej triedy.

Vo všetkých triedach je zapísaných 97 detí.

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

V čase od 6:30 do 7:15 hodiny sa deti zo všetkých tried schádzajú v jedálni na prízemí MŠ. Trieda, v ktorej má p. učiteľka službu do 16:30 hod., odchádza do jedálne o 15:30 hod. aj s deťmi z 5. triedy. Služba v 2., 3. a 4. triede sa strieda v 6 týždňových intervaloch. Deti z ostatných tried zostávajú vo svojich triedach do 15:45 resp. do 16:00 hodiny.

3. Preberanie detí

   Dieťa od rodičov preberá učiteľka (buď v jedálni alebo v príslušnej triede), ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi – alebo inej splnomocnenej osobe, alebo p. učiteľke, ktorá ju v práci strieda.

   “Preberanie” detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania v jedálni je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa. Za zápis v zošite o preberaní detí zodpovedá vždy učiteľka, ktorá deti preberá. /viď zošit v jedálni/

   Počas školského roka sa môžu vyskytnúť situácie, keď sa deti z jednotlivých tried budú musieť spojiť na dobu určitú z objektívnych príčin / chorobnosť detí a pedagógov, vedľajšie prázdniny, havárie a pod./. Zákonní zástupcovia budú o zmenách informovaní na nástenkách v šatniach, v osobných rozhovoroch oboznámení, kde sa ich dieťa nachádza a z akých príčin. Triedy sa spájajú v tom prípade, ak sa zníži počet detí v triede pod 15 detí.

   Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov – je potrebné vedľa mena dieťaťa doplniť aj dátum narodenia preberajúceho súrodenca alebo inú p. učiteľkám známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Prosíme rodičov, aby mená osôb, ktoré budú niekedy počas školského roka preberať dieťa z MŠ, napísali do splnomocnenia. Toto splnomocnenie potom platí počas celého školského roka.

Ak preberá rodič dieťa, ktoré je na školskom dvore, rodič si musí prísť prevziať dieťa od p. učiteľky osobne, učiteľka nemôže pustiť dieťa samé. V prípade, že si zákonný zástupca do 16,30hod. nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ, pedagogický zamestnanec urobí nasledovné kroky:

1. telefonicky kontaktuje rodiča, príbuzných /ak sa nedovolá krok 2/

2. urobí záznam do „Knihy“- odovzdávania a preberania detí, zavolá políciu a oznámi túto skutočnosť, ako aj svoju adresu domov

3. zoberie dieťa domov, pričom na bránu MŠ dá oznam o tom, aby  zákonný zástupca kontaktoval učiteľku.

   Zákonní zástupcovia detí dávajú k dispozícii MŠ svoje telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, len v prípade ochorenia dieťaťa, potreby neodkladného kontaktu alebo v prípade, že si zákonný zástupca nevyzdvihne dieťa po skončení prevádzky z MŠ.

   Zoznamy detí a osôb splnomocnených k ich vyzdvihnutiu z  materskej školy sú vyvesené v jednotlivých triedach na viditeľnom mieste, tiež v spojovacej miestnosti – jedálni   pre celú materskú školu. Dieťa nesmie prísť do materskej školy samé, ani ju opustiť! Môže len s doprovodom splnomocnenej osoby.

   V prípade súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti niektorého zo zákonných zástupcov alebo inej osobe, je povinná osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti predložiť a odovzdať riaditeľke MŠ kópiu Rozhodnutia zo súdu o zverení dieťaťa  do jeho starostlivosti hneď ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

4. Organizácia v triedach materskej školy

   Všetky učiteľky MŠ sa riadia a dodržiavajú organizačné usporiadanie denných činností v MŠ. Pri usporiadaní denných činností sa zabezpečuje vyvážené striedanie činností – optimálny biorytmus, bezstresové prostredie, dodržiavajú sa zásady zdravej životosprávy – zdravý životný štýl, vytvára sa časový priestor na hru a učenie dieťaťa a tiež sa dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Súčasťou denného poriadku sú:

   hry a hrové činnosti – sú to spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Ich súčasťou sú plánované edukačné aktivity, ktoré sa zaraďujú v rámci denného poriadku 2-3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

   pohybové a relaxačné cvičenia – obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň s dodržiavaním psychohygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, pred jedlom, zásadne nie po jedle, vonku…)

   pobyt vonku – realizuje sa každý deň, výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť sú nepriaznivé klimatické podmienky ako silný nárazový vietor, silný mráz, dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších i popoludňajších hodinách.

   odpočinok – sa realizuje v závislosti od potrieb detí.

   činnosti zabezpečujúce životosprávu sa realizujú v pevne stanovenom čase.

   Pri dodržiavaní zásad zdravej životosprávy chceme poprosiť rodičov, aby obmedzovali u detí sladkosti a podporili konzumáciu ovocia a zeleniny. Je zakázané, aby si deti nosili a mali vo svojich skrinkách v šatni rôzne sladkosti, žuvačky, malinovky a pod. Pitný režim v skrinke detí tvorí výnimku v teplých letných mesiacoch.

   Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné a vplývajú na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

   Deti majú v triedach zabezpečený pitný režim – každé dieťa má svoj vlastný pohárik. Odporúča sa piť pitná voda a ovocný čaj. Za dodržiavanie hygieny zodpovedajú p. učiteľky a p. upratovačky v triedach.

5. Organizácia v šatni

   Do šatne majú prístup rodičia alebo osoby privádzajúce dieťa do materskej školy. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s p. učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Deti musia mať z hygienických dôvodov v skrinkách náhradné veci na prezlečenie, riadne označené a z bezpečnostných dôvodov papučky pevné, uzavreté, s bielou podrážkou, riadne označené, v žiadnom prípade nie šľapky. V skrinkách nesmú zostávať žiadne potraviny ani  jedlo. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedajú p. učiteľky príslušnej triedy, za čistotu a hygienu p. upratovačky.

6. Organizácia v umyvárni

   Deti z 1., 4. a 5. triedy majú samostatnú umyváreň a WC, 2. a 3. trieda má spoločnú umyváreň a WC, kde sú podmienky sťažené a preto p. učiteľky dodržiavajú usporiadanie tak, aby sa nestretali deti spolu v umyvárni.

   Každé dieťa má svoj uterák, ktorý je zabezpečený materskou školou a ktoré deťom rodičia týždenne vymieňajú, t.j. podľa abecedného zoznamu rodičia každý piatok berú uteráky oprať a v pondelok ich prinesú deťom naspäť oprané a ožehlené. V 4. a 5. triede majú deti aj svoj plastový pohárik, zubnú kefku a zubnú pastu, označené svojim symbolom. Poháriky a kefky si deti udržiavajú v náležitej čistote, za čo je zodpovedná p. učiteľka a rodičia detí.

   Za suchú podlahu a hygienu v umyvárni zodpovedajú p. upratovačky. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len v prítomnosti p. učiteliek, ktoré deti vedú k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.

   Za celkovú organizáciu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedajú p. učiteľky príslušnej triedy.

Rodičia majú z hygienických dôvodov vstup do umyvárne zakázaný.

7. Organizácia v jedálni

Jedlo sa deťom podáva v jedálni v dvoch etapách:

1.etapa – 1., 2., a 3. trieda            

desiata          08:20 – 08:50

obed               11:20 – 11:55

olovrant          14:20 – 14:45

 

2.etapa – 4. a 5. trieda   

desiata            08:55 – 09:15

obed                12:05 – 12:35

olovrant           14:50 – 15:10

    Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne, ktorá zabezpečuje i zaisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

   Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

   Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a p. učiteľky, ktoré vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania a v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom.

   Počas jedla p. učiteľky vhodne usmerňujú deti, podľa želania rodičov deti aj prikrmujú. Nenútia ich jesť. Deti z 1. a 2. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti z 3. triedy vidličku a deti zo 4. a 5. triedy používajú kompletný príbor. P. kuchárky dbajú o čistotu stolov.

8. Pobyt detí vonku

   Pobyt vonku sa skladá z úlohy poznávacej, športovej a relaxačnej. Počas pobytu detí vonku sú p. učiteľky povinné svojim deťom zabezpečiť plnohodnotnú, organizovanú a plánovanú činnosť, venovať deťom zvýšenú pozornosť, dodržiavať  požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Pobyt detí vonku sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním, neuskutočňuje sa iba v nepriaznivom počasí alebo z iných vážnych dôvodov.

   Na vychádzke nemôže mať p. učiteľka, ktorá ide s deťmi sama viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov  alebo 22 detí starších ako päť rokov. S triedou detí najmladšej vekovej skupiny 3-4 ročné sa uskutočňuje   pobyt vonku len v prítomnosti dvoch p. učiteliek .

   Na pobyt vonku sa využíva aj dvor MŠ. Podľa vopred stanoveného harmonogramu a po dohode p. učiteliek na začiatku školského roka, využívajú dvor spoločne iba dve, maximálne tri skupiny detí. Ostatné deti pobyt vonku trávia na vychádzke podľa vopred stanoveného plánu. V prípade nepriaznivého počasia trávia čas hrami a náhradnými aktivitami pod dozorom p. učiteliek v triedach MŠ.

Organizácia pobytu na školskom dvore

pondelok                 –               1., 2. a 3. trieda

utorok                       –               1., 3. a 5. trieda

streda                       –               1., 2. a 3. trieda

štvrtok                       –               1., 2. a 4. trieda

piatok                        –               1., 2. a 3. trieda

   P. učiteľky dodržiavajú čas pobytu vonku, dbajú, aby boli deti dostatočne oblečené podľa počasia. Používajú dostatok hračiek na hranie detí: lopty, švihadlá, formičky, hrabličky, lopatky, kočiariky, bicykle, kolobežky, odrážadlá, autá… Počas letných mesiacov chránia deti pred slnečným žiarením a dodržujú pitný režim. Pri pobyte na školskom dvore sa triedy nesústreďujú na jednom mieste, ale využívajú celú plochu školského dvora.

9. Organizácia v spálni

   Počas popoludňajšieho oddychu detí v spálni dbá p. učiteľka na primerané oblečenie detí – pyžamo, ktoré rodičia perú v pravidelných týždenných intervaloch. /každý piatok si pyžamo berú deti domov/. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozuje zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

   Posteľná bielizeň sa za pomoci Mesta Trnava odváža na pranie do Materskej školy Jiráskova. Posteľnú bielizeň vymieňajú p. upratovačky deťom každé 2 týždne.  

   V 2. a 3. triede sa na odpoludňajší oddych rozkladajú postieľky v triedach, preto p. učiteľky v čase, keď sú rozložené postieľky dôsledne dbajú na bezpečnosť detí. Oddych detí v mladšej vekovej skupine trvá okolo 2 hodín. Oddych v staršej vekovej skupine trvá minimálne 1 hodinu, s deťmi sa môžu uskutočňovať individuálne aktivity podľa plánu individuálneho rozvoja dieťaťa. Oddych sa v  4. a 5. triede postupne skracuje, ku koncu školského roka sa môže skrátiť až na 30 minút, nie však menej, v závislosti od potrieb dieťaťa.

 10. Poistenie detí

Deti majú zabezpečené povinné úrazové poistenie počas školského roka v poisťovni GENERALI a dobrovoľné poistenie proti krádeži v poisťovni ALIANZ.

11. Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

   Zákonný zástupca príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 12.00 hod do 12.30 hod. prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovuje aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa. Konzultácie  so zákonným zástupcom je  ešte možné uskutočňovať individuálne zväčša pri odchode detí z materskej školy, taktiež formou schôdzí RZ, alebo prostredníctvom oznamov v šatni. Zákonný zástupca si môže dohodnúť individuálnu konzultáciu u triednej učiteľky.

   Zamestnanci materskej školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla zákonných zástupcov budú použité len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

12. Organizácia záujmových krúžkov

   Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, podľa časových a priestorových podmienok materskej školy. Všetky krúžky začínajú svoju činnosť od 1.10.2013 a končia 30.6.2014.

Výtvarný  krúžok

   Zodpovedná lektorka: Mgr. Monika Synaková

   Termín konania: každý piatok v dvoch skupinách, podrobný rozpis sa nachádza v jednotlivých triedach a šatniach.

   Dozor počas krúžkovej činnosti zabezpečuje: Mgr. Monika Synaková, ktorá si pred krúžkom preberie deti od triednych učiteliek v jednotlivých triedach a po skončení krúžku odovzdá deti naspäť do tried preberajúcim triednym učiteľkám.

 Krúžok anglického jazyka

   Zodpovedná lektorka:   Mgr.Mária Hudáková

   Termín konania: každý utorok a štvrtok v dvoch skupinách, podrobný rozpis sa nachádza v jednotlivých triedach a šatniach.

   Dozor počas krúžkovej činnosti zabezpečuje: Mgr. Mária Hudáková, ktorá si pred krúžkom preberie deti od triednych učiteliek v jednotlivých triedach a po skončení krúžku odovzdá deti naspäť do tried preberajúcim triednym učiteľkám.

 Za vyzdvihnutie detí z tried, presun a dozor počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektorka.

V. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ     

   V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa v našej materskej škole riadime všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Zákonníkom práce č.311/2001 v znení neskorších predpisov, zákonom č.140/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 a doplnení zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov, Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Prevádzkovým poriadkom, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, Nariadením vlády SR č. 362/2006 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých, vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania, metodickým usmernením MŠ SR k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách č. CD-2004-556 a vnútornými predpismi Mesta Trnava, Mestského úradu v Trnave, Trhová č.3 s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

   Materská škola je pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní povinná:

a)      prihliadať na základné fyziologické potreby detí

b)      vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov

c)      zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí

d)     viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou. Pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze

   Problematika zaistenia  bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť svoje zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

   Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na výchovu a zdravý vývoj detí v MŠ zodpovedá riaditeľka. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú všetky p. učiteľky v čase od prevzatia dieťaťa od jeho rodiča až po odovzdanie rodičovi alebo ním splnomocnenej osobe.

   Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča. Dieťa nesmie ponechať samé, ak nie sú v tom čase prítomné obidve p. učiteľky, zavolá si na pomoc p. upratovačku. V prípade úrazu dieťaťa p. učiteľka poskytne prvú pomoc, prípadne navštívi s dieťaťom lekára, alebo telefonicky privolá lekára a potom telefonicky informuje rodičov o zdravotnom stave dieťaťa. Každý úraz dieťaťa musí učiteľka zaevidovať do Knihy úrazov a po ošetrení dieťaťa spoločne s rodičmi a riaditeľkou MŠ spísať záznam o úraze. Drobné poranenia dieťaťa je potrebné taktiež ošetriť a zapísať do Knihy drobných úrazov a informovať rodičov, ktorí svojim podpisom potvrdia, že boli informovaní o danej udalosti.

   V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa školy a školské zariadenia sú povinné podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci MŠ dotýkajú, prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v MŠ, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, je zakázané používať akékoľvek telesné alebo fyzické tresty, pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci sú povinní zabezpečovať ochranu detí pred nežiaducimi javmi ako sú agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie a pod.

   Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a zamestnanci školskej jedálne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

   Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

   Pri organizovaní pobytu detí mimo objektu materskej školy, okrem vychádzky treba venovať osobitnú pozornosť preprave detí.   Na základe písomného informovaného súhlasu rodičov je možné použitie prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.

1. Základné povinnosti zamestnancov

Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať:

   Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava vydaný v zmysle § 232 Zákonníka práce a § 12 zákona 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, po schválení základnými organizáciami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, platného od 1. februára 2008 a zákonom NR SR č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po schválení Odborovým zväzom PšaV na Slovensku. Prevádzkový poriadok materskej školy vypracovaný podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.527/2007 a v znení neskorších predpisov o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Zamestnanci sú ďalej povinní:

Čl. 10, 

a)   pracovať zodpovedne, svedomito a riadne, plniť pokyny nadriadených, vydaných v súlade s právnymi predpismi

b)   vykonávať prácu na pracovisku od začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času – zamestnanec je povinný byť na pracovisku 10 minút pred začatím pracovného úväzku a odchádzať 10 minút po skončení pracovného úväzku.

c)   dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nim vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený

d)   v období pri dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať režim určený ošetrujúcim lekárom

e)   hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zverejnil zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa

f)   zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru, to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

   Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené § 8 ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. a Zákonníkom práce.

Čl. 11

   Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:  

a)   zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí

b)   postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov

c)   plnia vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom – Nariadenie vlády SR č.238/2004 Z.z. a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou

d)   zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov – Vyhláška MŠ SR č.42/1996 Z.z., ak to vyžaduje potreba, sú povinní sa zúčastniť počas prázdnin školení alebo konzultácií a pod.

e)   spolupracujú so zákonnými zástupcami detí a verejnosťou

Pri starostlivosti o deti sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:

a)   viesť deti k dodržaniu hygienických zásad, dopravných, požiarnych a iných predpisov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri ktorých je zvýšené ohrozenie detí a pri školských podujatiach – plavecký výcvik, exkurzia, výlet, škola v prírode a pod.

b)  dodržiavať stanovené metodické postupy

c)  v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí. Na požiadanie zákonných zástupcov ich informovať o priebehu výchovy a správania dieťaťa

d)  spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia

e)  viesť deti k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského zariadenia pred jeho poškodením

   Zamestnanci školského zariadenia sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave detí a hygienické predpisy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čl. 13

– dodržiavať 37 a ½ hodinový pracovný čas týždenne – prevádzkový zamestnanci, pedagogickí zamestnanci, ktorí majú pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonávajú prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, dodržiavať pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne

– dodržiavať prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút (v čase od 12:30 do 13:00 hod.), ktorá sa nezapočítava do pracovného času –  prevádzkoví zamestnanci, dodržiavať prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút (v čase od 13:00 do 13:30 hod.), ktorá sa nezapočítava do pracovného času – zamestnanci školskej jedálne

Čl. 14

   Plniť mieru pracovného úväzku pri výchovno-vzdelávacej práci s deťmi a vykonávať výchovno-vzdelávacie činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktorou sa rozumie predovšetkým preukázateľná osobná príprava na ňu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, spolupráca s učiteľkou v triede, rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, starostlivosť o kabinety a ostatné zariadenia v MŠ slúžiace k výchovno-vzdelávacej činnosti, účasť na poradách zvolávaných riaditeľkou MŠ, pripadne inými orgánmi štátnej správy v školstve, na schôdzach stretnutí rodičov, na kultúrnych a iných akciách MŠ, prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov riaditeľky v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou.

– zastupovať prechodne neprítomného pedagogického zamestnanca v súlade s § 97 ZP

– byť prítomný v MŠ v čase určenom na konzultácie s rodičmi detí – poradenská činnosť

– vykonávať pedagogický dozor nad deťmi aj mimo školského zariadenia pri vychádzkach, návštevách kultúrnych zariadení, na výletoch a akciách uskutočňovaných MŠ

– vykonávať prácu pridelenú riaditeľkou MŠ a súvisiacu s ich pracovnou náplňou v čase keď je prevádzky MŠ prerušená a zamestnanci si nečerpajú riadnu dovolenku alebo náhradné voľno

 Čl. 15

– pracovať nadčas na príkaz zamestnávateľa nad určený týždenný pracovný čas, pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je 48 hodín týždenne, práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac šesť mesiacov po sebe nasledujúcich, v kalendárnom roku možno zamestnancovi nariadiť prácu nadčas najviac 150 hodín, z vážnych dôvodov sa môže dohodnúť v rozsahu najviac 250 hodín práce nadčas

 2. Doplnky BOZP

                                                                     

Ankety

Páči sa Vám naša nová stránka?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...
Prihlásenie a administácia