Útorok 18. jún 2019
Kalendár
jún 2019
P U S Š P S N
« Máj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Stanovy RZ Hodžováčik

STANOVY

Rodičovského združenia Hodžováčik

Členovia prípravného výboru združenia pod názvom „Rodičovské združenie Hodžováčik“ (ďalej len „združenie“) pripravili stanovy, ktoré predložili Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na registráciu tohto občianskeho združenia podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členovia prípravného výboru:

 1. Soňa Planková
 2. Ing. Hana Binovcová
 3. JUDr. Miroslava Princová
 4. Klaudia Moncmanová
 5. Monika Vargová
 6. Mgr. Miroslava Adamík Šimegová

Tieto fyzické osoby predstavujú prípravný výbor a konajú v mene združenia až do vytvorenia orgánov združenia, postupom podľa stanov združenia.

P r e a m b u l a.

Cieľom stanov je upraviť činnosť Rodičovského združenia Hodžováčik.

Stanovy sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Združenie je založené na základe slobodnej vôle jej členov k výkonu združovacieho práva na demokratickom princípe, ako zväzok jeho členov pre účely zaistenia cieľov a poslania združenia.

Združenie je otvorenou nezávislou a apolitickou organizáciou, predstavujúcou právny subjekt s úplnou právnou subjektivitou.

 Združenie je právnickou osobou, ktorej právne pomery a vzťahy  smerujúce do  vnútra združenia, sa riadia ustanoveniami zákona a týchto stanov.

 Do postavenia a činnosti združenia môže štát zasahovať len v medziach zákona.

 Združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 Združenie je oprávnené sa obracať s petíciami na štátne orgány  za podmienok a postupom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

 1. Združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov a iných zákonných zástupcov detí,  navštevujúcich Materskú školu Hodžova 40 v Trnave, občanov alebo pracovníkov ústavov, ktorým boli deti na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverené do výchovy, ako aj právnických osôb a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole  a je založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
 3. Názov občianskeho združenia: Rodičovské združenie Hodžováčik (oficiálna skratka názvu je RZ Hodžováčik).
 4. Sídlo občianskeho združenia: Materská škola Hodžova 40, 917 01 Trnava.
 5.  Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

II.
CIELE A ČINNOSTI.

 1. Združenie organizačne a finančne spolupracuje s vedením materskej školy a orgánmi štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní kvalitnej výchovy a vzdelávania detí, ktoré navštevujú MŠ, ďalej spolupracuje pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho vyučovacieho času, ako aj v čase po vyučovaní.
 2. Združenie sa organizačne a finančne podieľa s vedením MŠ pri zabezpečení a podpore kultúrnych a športových podujatí detí, ako aj aktivít na podporu zdravého životného štýlu detí.
 3. Združenie spolupracuje, organizačne a finančne sa podieľa s vedením materskej školy pri podpore vzdelávania, a to najmä zabezpečením a inováciou didaktických pomôcok, hračiek, učebných pomôcok, detskej a odbornej literatúry, počítačového vybavenia vrátane softwaru pre MŠ a interaktívneho vybavenia MŠ.
 4. Združenie finančne podporuje zlepšenie a modernizáciu prostredia detí – interiéru a exteriéru MŠ, ako aj technického vybavenia a zariadenia v MŠ.
 5. Združenie finančne podporuje osvetu a prezentáciu detí MŠ.
 6. Združenie organizačne a finančne spolupracuje s vedením materskej školy pri organizovaní a realizácii výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti, ako aj rodičov a učiteľov.

III.
ČLENSTVO.

 1. Členmi združenia môžu byť rodičia detí navštevujúcich Materskú školu na Hodžovej 40 v Trnave a iní zákonní zástupcovia detí,  navštevujúcich Materskú školu Hodžová 40 v Trnave, občania alebo pracovníci ústavov, ktorým boli deti na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverené do výchovy, ako aj právnické osoby, priatelia materskej školy, záujemcovia o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole, ktorí súhlasia so stanovami RZ Hodžováčik.
 2. Členstvo v združení je postavené na zásade dobrovoľnosti.
 3. Nikoho nemožno nútiť proti jeho vôli, aby sa stal členom združenia alebo ním ostal.
 4. Členstvo v združení vzniká okamihom, keď osoba uvedená v čl. III. ods. 1 týchto stanov  splní  podmienky pre prijatie za člena združenia, ktoré sú ďalej určené týmito stanovami, alebo o nich rozhodne členská schôdza.
 5. Podmienkou prijatia za člena združenia je podpísanie prihlášky za člena  združenia.
 6. Náležitosti prihlášky za člena združenia, spôsob evidencie členov združenia, ako aj zmien údajov o členoch združenia, upraví interný predpis združenia schválený správnou radou.
 7. Členstvo zaniká:

   a/ zánikom združenia;

   b/ vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z RZ Hodžováčik;

   b/ ukončením navštevovania Materskej školy dieťaťom rodiča – člena RZ Hodžováčik, ak člen RZ Hodžováčik    

      do 90 dní písomne neprejaví vôľu, že chce zostať členom RZ Hodžováčik;

   c/ zánikom Materskej školy Hodžova 40, Trnava;

   d/ smrťou člena združenia alebo zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu;

   e/ rozhodnutím správnej rady o zrušení členstva v združení;

 IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA.

 1.     Člen združenia je oprávnený:

a)     zúčastniť sa zasadnutia členskej schôdze,

b)    navrhovať kandidátov do orgánov združenia,

c)     predkladať orgánom združenia návrhy, otázky a požadovať vysvetlenia,

d)    nahliadať do účtovných a evidenčných dokladov  a oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia,

e)     byť volený do orgánov združenia,

f)      byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia,

g)     nahliadať do zápisníc zo zasadnutí členskej schôdze a ostatných orgánov združenia.

2.     Člen združenia je povinný:

–   riadiť sa pri svojej činnosti týmito stanovami a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj interné predpisy vzťahujúce sa k činnosti združenia, orgánom združenia, ale tiež tými, ktoré sa týkajú výkonu činností realizovaných v rámci združenia.

V.
ORGÁNY ZDRUŽENIA.

1.      Orgánmi združenia sú:

a)   Členská schôdza,

b)   Správna rada,

c)   Kontrolná komisia.

2.      Funkcia v orgánoch združenia je dobrovoľnou a neplatenou (čestnou). Za výkon funkcie v orgánoch združenia neprináleží členom plat. Členom správnej rady a kontrolnej komisie  prináleží náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie a to v súlade s osobitnými predpismi Slovenskej republiky.

Č L E N S K Á  S C H Ô D Z A.

VI.

POSTAVENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE.

 

 1. Členská schôdza predstavuje najvyšší orgán združenia. Každý člen združenia je oprávnený sa zúčastniť jej zasadnutí.
 2. Členská schôdza schvaľuje uznesenia, a tie sú záväzné pre združenie, jeho orgány a členov.
 3. Člen združenia sa zhromaždenia zúčastňuje osobne, alebo prostredníctvom zástupcu. Pokiaľ sa zúčastňuje prostredníctvom zástupcu, musí sa zástupca preukázať písomnou plnou mocou; splnomocneným zástupcom nemôže byť člen správnej rady a kontrolnej komisie.

VII.

KOMPETENCIE ČLENSKEJ SCHÔDZE.

 Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:

a)   rozhodovanie o zmene názvu združenia,

b)   rozhodovanie o zmene sídla združenia,

c)   schvaľovanie ročného rozpočtového zámeru,

d)   schvaľovanie zmien a doplnení stanov združenia,

e)   schvaľovanie výročnej správy združenia,

f)    prerokovanie správy o činnosti správnej rady a kontrolnej komisie,

g)   schvaľovanie rokovacieho poriadku a volebného poriadku členskej schôdze,

h)   voľba a odvolanie členov správnej rady, kontrolnej komisie a ostatných orgánov združenia, pokiaľ  budú vytvorené,

i)    rozhodovanie o priznaní odmeny členom správnej rady a dozornej rady a určení jej výšky,

j)    rozhodovanie o zrušení združenia,

k)   rozhodovanie o všetkých veciach, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia,

l)    rozhoduje o veciach, ktoré si do svojej pôsobnosti vyhradí.

VIII.

SPÔSOB ZVOLÁVANIA A MIESTO KONANIA ČLENSKEJ SCHÔDZE.

 1.   Členskú schôdzu zvoláva správna rada najmenej raz za kalendárny rok a to najneskôr do 3 mesiacov po ukončení  predchádzajúceho kalendárneho roku.
 2.   Členská schôdza sa zvoláva oznámením o konaní členskej schôdze, ktoré je vyvesené na mieste voľne prístupnom všetkým členom združenia v priestoroch MŠ Hodžova 40 v Trnave alebo písomnou formou. Oznámenie o konaní zasadnutia členskej schôdze musí byť vyvesené aspoň 14 dní pred termínom jej zasadnutia.
 3.   Oznámenie o konaní zasadnutia členskej schôdze musí obsahovať tieto údaje:

a)    názov a sídla združenia,

b)   miesto, dátum a čas konania členskej schôdze,

c)    označenie, či ide o riadnu alebo mimoriadnu členskú schôdzu,

d)   označenie programu rokovania členskej schôdze.

 1.   Pokiaľ o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze požiada aspoň polovica členov združenia, správna rada je povinná členskú schôdzu zvolať najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti členov združenia o zvolanie členskej schôdze správnej rade.
 2.   Miestom konania členskej schôdze je sídlo združenia, pokiaľ správna rada nerozhodne o inom mieste konania členskej schôdze; pokiaľ správa rada rozhodne o inom mieste konania členskej schôdze, musí sa takéto miesto členom združenia oznámiť najneskôr spolu s oznámením o konaní členskej schôdze.

IX.

NÁHRADNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA.

 1.   Náhradná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak na zvolanom zasadnutí členskej schôdze nie je prítomný počet členov združenia, potrebný k uznášaniaschopnosti členskej schôdze; vtedy zvoláva správna rada  náhradnú členskú schôdzu.
 2.   Náhradná členská schôdza sa zvoláva oznámením o konaní náhradnej členskej schôdze, ktoré musí správna rada vyvesiť na mieste voľne prístupnom všetkým členom združenia v priestoroch MŠ Hodžova 40 v Trnave, alebo písomnou formou,  najneskôr do 5 dní od termínu, kedy sa malo konať pôvodné zasadnutie členskej schôdze.
 3.   Oznámenie o konaní zhromaždenia musí okrem náležitostí podľa čl. VIII. ods. 3, musí tiež obsahovať označenie, že ide o zvolanie náhradnej členskej schôdze.
 4.   Náhradné zasadnutie členskej schôdze sa musí zvolať tak, aby termín jeho konania nepresiahol lehotu 30 dní od termínu, kedy sa malo konať pôvodné zasadnutie členskej schôdze.
 5.   Program rokovania náhradnej členskej schôdze musí byť v súlade s programom  neuskutočneného zasadnutia členskej schôdze. Rozšíriť, zúžiť alebo zmeniť program zasadnutia náhradnej členskej schôdze je možné výlučne so súhlasom všetkých prítomných členov združenia na zasadnutí náhradnej členskej schôdze.

X.

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ ČLENSKEJ SCHÔDZE.

 1.   Na platnosť schválenia rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov združenia.
 2.   O záležitostiach, ktoré neboli uvedené v oznámení o konaní členskej schôdze, môže členská schôdza rozhodovať, pokiaľ s tým súhlasia všetci prítomní členovia združenia na zasadnutí členskej schôdze.

XI.

PRIEBEH ROKOVANIA ČLENSKEJ SCHÔDZE.

 1. Každý člen združenia má jeden hlas.
 2. Členovia združenia prítomní na zasadnutí členskej schôdze sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej správnosť potvrdzuje podpisom predseda členskej schôdze a zapisovateľ.
 3. Listina prítomných obsahuje názov a sídlo združenia, ako aj meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska člena združenia, ak ním je fyzická osoba a názov a sídlo, ak je členom združenia právnická osoba. Pokiaľ sa zasadnutia zhromaždenia zúčastní splnomocnený zástupca člena združenia, zapisuje sa jeho meno, priezvisko a miesto trvalého bydliska a rovnaké údaje o členovi združenia, ktorého na zasadnutí zhromaždenia zastupuje. Pokiaľ je splnomocneným zástupcom právnická osoba, uvádza sa údaj o jej obchodnom mene a sídle.
 4. Na začiatku zasadnutia členskej schôdze zvolia prítomní členovia združenia predsedu a zapisovateľa, osobu poverenú sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu a zapisovateľa, vedie členskú schôdzu predseda správnej rady. Pokiaľ nie je na zasadnutí prítomný, vedie zhromaždenie predsedom správnej rady člen správnej rady alebo člen združenia.
 5. Hlasuje sa výslovne a verejne. Tajne sa hlasuje len vtedy, ak sa na tom prítomní členovia združenia platne uznesú.
 6. Hlasuje sa o jednotlivých bodoch programu osobitne. O výsledku priebehu hlasovania správna rada zabezpečí vyhotovenie zápisnice a to najneskôr do 3 dní od  konania členskej schôdze. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda členskej schôdze a zapisovateľ.
 7. Zápisnica musí obsahovať tieto nasledujúce údaje:

a)   názov a sídlo združenia,

b)   miesto, termín a čas konania členskej schôdze,

c)   meno a priezvisko zvoleného predsedu a zapisovateľa členskej schôdze, ako aj osoby poverenej sčítaním hlasov,

d)   opis prerokovania jednotlivých bodov rokovania členskej schôdze

e)   rozhodnutie členskej schôdze o konkrétnom bode programu a výsledky hlasovania.

8Súčasťou zápisnice musí byť listina prítomných, vrátane návrhov a vyhlásení prednesených na zasadnutí členskej schôdze. Zápisnica spolu s oznámením o konaní členskej schôdze  a listinou prítomných sa musí  združenie archivovať po celu dobu jeho trvania.

S P R Á V N A  R A D A.

XII.

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ SPRÁVNEJ RADY. 

 1.   Správna rada predstavuje štatutárny orgán združenia.
 2.   Správa rada riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze a koná v mene združenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ  nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze alebo kontrolnej komisie.
 3.   Správna rada má najmenej 1 člena. Pokiaľ členská schôdza schváli vyšší počet členov správnej rady, musí byť ich počet nepárny, nesmie však mať viac ako 5 členov.
 4.   Pokiaľ má správna rada jedného člena, ten vykonáva činnosť správne rady, pričom koná samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 5.   Pokiaľ má správna rada viac ako jedného člena, v čele správnej rady je predseda, ktorého si  zo svojho stredu volia zvolení členovia správnej rady. Títo členovia správnej rady si okrem predsedu zvolia tiež podpredsedu  správnej rady. 
 6.   V mene združenia konajú vždy dvaja členovia správnej rady spoločne, pokiaľ má správna rada viac ako jedného člena. Člen správnej rady je oprávnený konať tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 7.  Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 8.   Prvými členmi správnej rady sú: Soňa Planková, Ing. Hana Binovcová, JUDr. Miroslava Princová. Ich funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom zasadnutia prvej členskej schôdze, ktorá rozhodne o voľbe orgánov združenia.
 9.   Funkcia člena správnej rady vzniká dňom zvolenia do funkcie člena správnej rady. Dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady je 3 roky.
 10.   Funkčné obdobie člena správnej rady sa končí najmä z týchto dôvodov:

a)   uplynutím funkčného obdobia,

b)   smrťou,

c)   pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

d)   odvolaním z funkcie člena správnej rady,

e)   odstúpením z funkcie člena správnej rady,

f)    zánikom členstva v združení

11.  Na schválenie rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. V prípade nerozhodnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

12.  Zasadnutia správnej rady vedie predseda správnej rady. O všetkých zasadnutiach správnej rady sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady. V prípade neprítomnosti predsedu správnej rady, vedie jej zasadnutie ktorýkoľvek iný člen správnej rady.

13Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä:

a)   zvolávať zasadnutia zhromaždenia členov združenia,

b)   zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva,

c)   predkladať zhromaždeniu členov združenia na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu o stave činnosti a hospodárenia združenia,

d)   vykonávať rozhodnutia zhromaždenia členov združenia,

e)   viesť zoznam členov združenia,

f)    zabezpečovať výber členských poplatkov členov združenia,

g)   plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto stanov, ak nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.

K O N T R O L N Á  K O M I S I A.

XIII.

POSTAVENIE, PRÁVOMOC A PÔSOBNOSŤ KONTROLNEJ KOMISIE.

 

1.  Kontrolná komisia predstavuje kontrolný orgán združenia.
2.  Do pôsobnosti kontrolnej komisie patrí najmä:

a)   kontrolovať správnosť účtovníctva,

b)   preskúmavať účtovnú závierku a výročnú správu,

c)   kontrolovať vedenie účtovníctva a iných dokladov,

d)   upozorňovať správnu radu na zistené nedostatky a podávať jej návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

e)   navrhovať  správnej rade zvolanie zasadnutia členskej schôdze, ak si to vyžaduje záujem združenia,

f)    zúčastňovať sa prostredníctvom svojich členov rokovaní správnej rady s poradným hlasom, 

g)   podávať jedenkrát ročne správu členskej schôdzi o výsledkoch kontrolnej činnosti.

3.Kontrolná komisia sa skladá z troch členov, volených a odvolávaných členskou schôdzou. V jej čele stojí predseda, ktorého si zo svojho stredu volia členovia kontrolnej komisie. Predseda kontrolnej komisie zvoláva a vedie zasadnutia kontrolnej komisie.

4.  Zo zasadnutí kontrolnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorej vyhotovenie zabezpečuje predseda kontrolnej komisie, ktorý svojim podpisom potvrdzuje jej správnosť.

5.  Členom kontrolnej komisie nemôže byť súčasne člen správnej rady alebo iného orgánu združenia.

6.  Funkcia člena kontrolnej komisie vzniká dňom zvolenia do funkcie člena tohto orgánu združenia, pričom dĺžka funkčného obdobia je 2 roky.

7.  Funkčné obdobie člena dozornej rady sa končí najmä z týchto dôvodov:

a)   uplynutím funkčného obdobia,

b)   smrťou,

c)   pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

d)   odvolaním z funkcie člena dozornej rady,

e)   odstúpením z funkcie člena dozornej rady,

f)    zánikom členstva v združení.

8.  Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s platnými právnymi predpismi a či združenie  uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.

9.  Prvými členmi kontrolnej komisie sú:

a)   Klaudia Moncmanová,

b)   Monika Vargová,

c)   Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.

10.   Funkčné obdobie prvých členov kontrolnej komisie zaniká najneskôr dňom zasadnutia prvej členskej schôdze, ktorá rozhodne o voľbe orgánov združenia.

XIV.

ORGANIZAČNE ZLOŽKY.

1.  Združenie je oprávnené si zriadiť organizačné zložky, v ktorých mene bude konať vedúci organizačnej zložky.

2.  Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.

3.  O zriadení organizačnej zložky rozhoduje členská schôdza.

XV.

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA.

Prostriedky na realizáciu cieľov a činnosť združenia, združenie bude získavať najmä:

a)     zo sponzorských darov a príspevkov,

b)    z dobrovoľných príspevkov,

c)     z grantov,

d)    z príspevkov medzinárodných organizácií,

e)     z výnosov z vlastných aktivít a z iných zdrojov,

f)      z reklamy a propagácie.

XVI.

PROSTRIEDKY ZDRUŽENIA A ICH POUŽITIE.

Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu cieľov združenia a to najmä  na zabezpečenie činností združenia, ako aj na odmeny za práce vykonané pre združenie  na základe písomnej objednávky správnej rady alebo s predchádzajúcim súhlasom správnej rady.

XVII.

ZÁNIK ZDRUŽENIA.

 1.  Združenie zaniká niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia.

2.  Pokiaľ združenie zanikne, vykoná sa jeho majetkoprávne vyporiadanie.

3.  O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením, ako aj spôsobe dobrovoľného rozpustenia a zlúčenia združenia, rozhoduje členská schôdza.

4.  Pri dobrovoľnom rozpustení združenia, vymenuje členská schôdza likvidátora združenia.

5.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je oprávnené rozhodnúť o rozpustení združenia pokiaľ zistí, že združenie vyvíja činnosť:

a) vyhradenú politickým stranám a politickým hnutiam alebo,

b) vyhradenú organizáciám združujúcich občanov na zárobkovú činnosť alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach alebo, 

c) ktorá porušuje zásady predpokladané v ustanovení §3ods.1 a 2 zákona, alebo

d) ktorá je v rozpore s ustanoveniami §4 a 5 zákona. 

XVIII.

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

 1. Stanovy združenia boli vypracované prípravným výborom.
 2. Stanovy nadobudnú účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 3. Rokovací a hlasovací poriadok členskej schôdze, ako aj ostatné interné predpisy združenia nemôžu nadobudnúť platnosť a účinnosť skôr, ako  nebude vykonaná registrácia združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 4. Do voľby prvých členov orgánov spoločnosti, vystupujú a konajú v mene združenia členovia prípravného výboru. Členovia prípravného výboru zvolajú zasadnutie prvej členskej schôdze najneskôr do dvoch mesiacov, a to od registrácie stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

 

V Trnave, dňa 08.11.2012

 

Ankety

Páči sa Vám naša nová stránka?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...
Prihlásenie a administácia